Bác sĩ Nhân và đội ngũ nhân viên Phòng Khám
TS. BS. Nguyễn Thành Nhân